Update รายชื่อจองคอมพิวเตอร์ Desktop ยี่้ห้อ Dell ช่วงเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน 61


รายชื่อจองคอมพิวเตอร์ Desktop ยี่ห้อ Dell กับ สหกรณ์9 ฯ 
ช่วงช้า วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ID ชื่อ-นามสกุล ส่วนงาน หมายเลขเครื่อง ประเภทสิทธิ์
1 วิวัธน์ อุนสุทธิรักษ์ ผลิตและสร้างสรรค์ภาพข่าว RTS-D589 สมาชิกส.0299
2 ปรีชา  ราษีทอง ฝ่ายบริการวิศวกรรม RTS-D019 พนักงาน/ลูกจ้าง
4 วราวิช  งามพริ้ง บริการวิศวกรรม RTS-D437 สมาชิกส.0215
5 ณัฐวุฒิ หวังนิเวศน์กุล ออกอากาศวิทยุ   สมาชิกส.0071
6 นครินทร์ สุภรัตนกูล บริการวิศวกรรม RTS-D438 สมาชิกส.0217
7 นาย พจกร เดชรัตน์ บริการวิศวกรรม RTS-D436 สมาชิกส.0219
8 นางสุภาภรณ์ จันทวงศ์ วิศวกรรม RTS-D027  
9 นายธนพัต  ตั้งชรากูล ศูนย์ข่าวภาคใต้ ข่าวภูมิภาค BOHTQ12 พนักงาน/ลูกจ้าง
10 นายวิฑูรย์ ช่องชะนิล บริการวิศวกรรม 86VYQ12 พนักงาน/ลูกจ้าง
11 ธรรมศักย์ จุนเจือจาน สนับสนุนการผลิต    
12 นายสมมาศ คงสกุล บริการวิศวกรรม RTS-D425 สมาชิกส0471
13 วินัย กติอนันต์ บริการวิศวกรรม RTS-D055 พนักงาน/ลูกจ้าง
14 ณรงค์ศักดิ์ ปัญติ บริหารกิจการวิทยุภูมิภาค RTS-D373 พนักงาน/ลูกจ้าง
15 มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ ฝ่ายข่าวภูมิภาค สำนักข่าวไทย   พนักงาน/ลูกจ้าง
16 นาย ไชยวุฒิ   เกียรติไกรวัลศิริ ฝ่ายบริการวิศวกรรม RTS-D044 สมาชิกส.0211
17 นายสุภาษิต นวลเศษ บริการวิศวกรรม 95VYQ12 พนักงาน/ลูกจ้าง
18 ธนพัต ตั้งชรากูล ศูนย์ข่าวภาคใต้ RTS-D014 พนักงาน/ลูกจ้าง
19 นิทรา ภูขีต บริหารกิจการวิทยุภูมิภาค RTS-D075 พนักงาน/ลูกจ้าง
20 อนันตชัย  ดิจิทัล   สมาชิกส.0298
21 สัณหวัจน์ จันทร์กระจ่าง ผลิตและสร้างสรรค์ภาพข่าว   สมาชิก2263
22 กิจชาภณ อุดมพันธ์ บริการวิศวกรรม RTS-D338 พนักงาน/ลูกจ้าง
23 มนชยา ศุจิมนัส อำนวยการ RTS-D201 สมาชิกส.0567
24 ปราณี ผลพฤกษา บริการวิศวกรรม RTS-D049 สมาชิกส.0226
25 อังสกา ตุวิชรานนท์ บริหารกลาง RTS-D214 สมาชิกส.0566
26 จริยา ไตรชัชวาล บริหารสินทรัพย์การผลิต RTS-D181 สมาชิก0301
27 วีณา เดชารัตนภาคิน บริหารกลาง RTS-D530 สมาชิก0372
28 น.ส.ชุมศรี นันทะโสภา   RTS-D534 สมาชิก0145
29 ลักษณ์สุดา รักษากิจ เลขานุการบริษัท 3B93TF2 สมาชิกส.0443
30 สุนีรัตน์  เอี่ยมสอาด ผลิตและสร้างสรรค์ภาพข่าว   สมาชิก0125
31 นันทกาล อ่อนละมัย ผลิตและสร้างสรรค์ภาพข่าว   สมาชิก0391
32 จุไรรัตน์ ผ่องแผ้ว ผลิตและสร้างสรรค์ภาพข่าว   สมาชิก0126
33 ชุติมา คงทอง ผลิตและสร้างสรรค์ภาพข่าว   สมาชิก0127
34 เอนก ขาวพรหม ปฏิบัติการวิศวกรรม PW-D81 พนักงาน/ลูกจ้าง
35 คมสันต์ หมั่นหาผล สนับสนุนการผลิต   พนักงาน/ลูกจ้าง
36 นายโกษิต วิเชียรมานะรักษ์ สนับสนุนการผลิต RTS-D531 สมาชิก0245
37 ภาราดา ธีราธรรม สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค RTS-D327 สมาชิกส.0112
38 ภาราดา ธีราธรรม สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค RTS-D327 สมาชิกส.0112
39 ภาราดา ธีราธรรม สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค RTS-D327 สมาชิกส.0112
40 จิดาภา หมอยา ผลิตและสร้างสรรค์ภาพข่าว   สมาชิก0467
41 นุศรา สุเมธี ผลิตและสร้างสรรค์ภาพข่าว   สมาชิก0124
42 วินัย ปลั่งพินิจกิจการ คลื่นวิทยุ FM95 MHz. RTS-D329 สมาชิกส.0352
43 ภัคภร น้ำเย็น คลื่นวิทยุ FM95 MHz. RTS-D493 สมาชิกส.0362
44 นส รุ่งตะวัน  จินดาศรี บริหารกิจการวิทยุภูมิภาค   พนักงาน/ลูกจ้าง
45 ทิตยา ดวงสนิท ฝ่ายบริหารกิจการวิทยุภูมิภาค RTS-D358 พนักงาน/ลูกจ้าง
46 วานีต้า  สุไลมาน ฝ่ายวิทยุภูมิภาค RTS-D448 พนักงาน/ลูกจ้าง
47 อานัน ชมภูพันธุ์ ผลิตและสร้างสรรค์ภาพข่าว   สมาชิก
48 ขวัญเรือน  จินดาพงษ์ บริหารกิจการวิทยุภูมิภาค RTS-D702 พนักงาน/ลูกจ้าง
49 ปิ่นปัก ขันธสะอาด ฝ่ายบริหารกลาง - RTS-D149 สมาชิก197
50 นายทรงศักดิ์  สีหะ บริการวิศวกรรม RTS-D331 พนักงาน/ลูกจ้าง
51 นายไกรสีห์ เปี่ยมสง่า บริการวิศวกรรม RTS-D344 พนักงาน/ลูกจ้าง
52 บัณฑิต รักวีรธรรม แผนงานและพัฒนาธุรกิจวิศวกรรม G2HTQ12 สมาชิกส.0446
53 สกาวรัตน์ สยามวาลา บริหารกลาง RTS-D347 พนักงาน/ลูกจ้าง
54 นางสมรรัตน์ จันทร์สุเทพ พัฒนาธุรกิจใหม่ - พนักงาน/ลูกจ้าง
55 นางสมรรัตน์  จันทร์สุเทพ พัฒนาธุรกิจใหม่ - พนักงาน/ลูกจ้าง
56 นางศราณี แก้ววิเศษ บริหารกลาง RTS-D206 สมาชิกส.0480
57 นายบุญวิทย์ เย็นทรวง บริหารกลาง RTS-D194 สมาชิกส.0479
58 นายชัยณรงค์ คะเชนทร์ชาติ บริการวิศวกรรม RTS-D279 สมาชิกส.0149
59 วารุณี ธราดล บรรณาธิการข่าว RTS-D609 พนักงาน/ลูกจ้าง
60 สายัณห์ เดี่ยวตระกูล    
61 สายัณห์ เดี่ยวตระกูล ปฏิบัติการวิศวกรรม RTS-D333 พนักงาน/ลูกจ้าง
62 สายัณห์ เดี่ยวตระกูล ปฏิบัติการวิศวกรรม   พนักงาน/ลูกจ้าง
63 สุบิน บุณยมณี บริการวิศวกรรม   สมาชิกส.0227
64 สุภชัย ศรีสุวรรณวิเชียร บริการวิศวกรรม RTS-D417 สมาชิก00001262
65 ประสมพงศ์ มะลิวัลย์ สนับสนุนการผลิต   สมาชิก
66 นางสาวธารทิพย์ หนูหมื่น ฝ่ายวิทยุ RTS-D039 พนักงาน/ลูกจ้าง
67 พัชรี หมื่นศิษย์ บริหารกิจการวิทยุภูมิภาค - RTS-D370 พนักงาน/ลูกจ้าง
68 สุบิน บุณยมณี บริการวิศวกรรม RTS - D 208 สมาชิกส.0227
69 ชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ บริการวิศวกรรม RTS-D057 สมาชิกส.0230
70 กิจจา ยวงแก้ว ปฏิบัติการวิศวกรรม RTS-D335 สมาชิกส.0082
71 สายัณห์ เดี่ยวตระกูล ปฏิบัติการวิศวกรรม RTS-D342 พนักงาน/ลูกจ้าง
72 ขจร สุขสัมพันธ์ ปฏิบัติการวิศวกรรม RTS-D355 สมาชิกส0225
73 วนิดา นันทพันธ์ บริหารกิจการวิทยุภูมิภาค RTS-D071 พนักงาน/ลูกจ้าง
74 บรรพจน์  สถานติ้น บริการวิศวกรรม RTS-D431 สมาชิก2304
75 บรรพจน์  สถานติ้น บริการวิศวกรรม RTS-D431 สมาชิก2304
76 บรรพจน์  สถานติ้น บริการวิศวกรรม RTS-D431 สมาชิก2304
77 ชาญชัย นวลแก้ว บริการวิศวกรรม RTS-D422 พนักงาน/ลูกจ้าง
78 นาย อาคม  สายน้ำ ฝ่ายบริหารวิทยุกิจการภูมิภาค RTS -D411 พนักงาน/ลูกจ้าง
79 สันติพงษ์ วชิรานุวงศ์ ปฏิบัติการวิศวกรรม RTS-D080 พนักงาน/ลูกจ้าง
80 มนต์ชัย แก้วผ่าน บริการวิศวกรรม RTS-D020 สมาชิกส 0213
81 นายวิสิทธิ์ กันทะวรรณ์ บริการวิศวกรรม RTS-D048 สมาชิก229
82 ว่าที่ ร.ต. นที เขียวปั้น วิศวกรรม RTS-D406 สมาชิกส.0228
83 สุบิน บุณยมณี บริการวิศวกรรม RTS - D 208 สมาชิกส.0227
84 ขนิษฐา พรภัทรยุทธ ฝ่ายบัญชี RTS-D276 พนักงาน/ลูกจ้าง
85 วิภารัตน์ ทิฐิธรรมพิทักษ์ ฝ่ายบัญชี RTS-D287 พนักงาน/ลูกจ้าง
86 นางสาวปิยวดี ฤกษะเสน บริหารกิจการวิทยุภูมิภาค RTS-D379 พนักงาน/ลูกจ้าง
87 มนต์ชัย แก้วผ่าน บริการวิศวกรรม RTS-D020 สมาชิกส 0213
88 นายบือรอเฮ็ง มะ บริหารกิจการวิทยุภูมิภาค RTS-D447 พนักงาน/ลูกจ้าง
89 น.ส.อุษา มยุรโสวรรณ สำนักข่าวไทย RTS-D543 สมาชิกส.0051
90 สุวัฒน์ ธัมมานุวัตต์ ฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ภาพข่าว RTS-D554 สมาชิกส.0052
91 ชัยวุฒิ จินบุตร ปฏิบัติการวิศวกรรม RTS-D062 พนักงาน/ลูกจ้าง
92 สุชาติ ถนอมธรรม ปฏิบัติการวิศวกรรม RTS-D061 พนักงาน/ลูกจ้าง
93 นายสุพรรณ จันทสุวรรณ์ บริการวิศวกรรม RTS-D424 พนักงาน/ลูกจ้าง
94 มาณพ เกิดเกรียงไกร บริการวิศวกรรม RTS-D037 สมาชิกส.0308
95 นางรจนา  วงษ์ภักดี บริหารสินทรัพย์การผลิต RTS-D542  
96 พัธยา โชติกุล บริหารงานโฆษณา RTS-D125 สมาชิกส.0244
97 มาณพ เกิดเกรียงไกร บริกวิศวกรรม RTS-D037 สมาชิกส.0308
98 บรรพรต ชาติน้ำเพชร ปฏิบัติการวิศวกรรม RTS-D323 สมาชิกส.0478
99 จิรวัฒน์ อนุกูล บริหารกิจการวิทยุภูมิภาค RTS-D444 พนักงาน/ลูกจ้าง
100 นายสุเมธ ทองนพเก้า ฝ่ายบริการวิศวกรรม RTS-D056 สมาชิกส.0233
101 พรพจน์ แสงอรุณ บริการวิศวกรรม RTS-054 พนักงาน/ลูกจ้าง
102 อัจฉรา  เชิดชู คลื่น F.M.99   สมาชิกส.0326
103 เกียรติศิริ ศิริธร บริหารกิจการวิทยุภูมิภาค RTS-D450 พนักงาน/ลูกจ้าง
104 นางเยาวภาณี สุดสวาท บริหารกิจการวิทยุภูมิภาค RTS-D 443 พนักงาน/ลูกจ้าง
105 สุบิน บุณยมณี บริการวิศวกรรม   สมาชิกส.0227
106 ปิ่นปัก ขันธสะอาด ฝ่ายบริหารกลาง RTS-D210 สมาชิก197
107 ปิ่นปัก ขันธสะอาด ฝ่ายบริหารกลาง RTS-D195


เมื่อ 2018-10-30 | 09:44:28

ข่าวอื่นๆ
  • จองเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop ยี่ห้อ Dell (มือสอง) 2017-10-13