รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ ๙ พัฒนา จำกัด ชุดที่ 8 ประจำปี 2560
1. นายอาณุสสรณ์ เกษมลภัสสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ ขันติรัตน์ รองประธานฯคนที่ 1
3. นางนฤชนา กิติมานนท์ รองประธานฯคนที่ 2
4. นายประสมพงศ์ มะลิวัลย์ กรรมการ
5. นายบุญมี สมอออน กรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา เจริญไกรกมล กรรมการและผู้จัดการ
7. นางปิ่นปัก ขันธสอาด กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ
8. ส.อ.อานัน ชมภูพันธุ์ กรรมการและเหรัญญิก
9. นายโกษิต วิเชียรมานะรักษ์ กรรมการและเลขานุการ